Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Akademia Pomorska w Słupsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr K.35.21.BD

 

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

INSTYTUCJA:  AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

MIASTO: SŁUPSK

STANOWISKO: PROFESOR UCZELNI (stanowisko badawczo-dydaktyczne; 1/1 ETAT)

DYSCYPLINA NAUKOWA:  NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE 

DATA OGŁOSZENIA:  23.12.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM:  23.01.2022

LINK DO STRONY: http://bip.apsl.edu.pl/artykuly/868/nauczyciele-akademiccy
SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo, obrona cywilna, obronność państwa, siły zbrojne i służby pokrewne, polityka bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej
 OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Rektor Akademii Pomorskiej ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Zadania: 

–         prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie,

–         opracowanie wniosków i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych,

–         prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa, obrony cywilnej, obronności państwa, sił zbrojnych i służb pokrewnych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony państw Unii Europejskiej na pierwszym i drugim stopniu,

–         praca organizacyjna na rzecz Akademii Pomorskiej,

 

Kandydat na stanowisko profesora Uczelni powinien posiadać:

a.      stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie,

b.      udokumentowane doświadczenie praktyczne związane z bezpieczeństwem narodowym,

c.       znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie,

d.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

e.      czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych,

f.       doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowo – badawczymi podejmującymi problematyki bezpieczeństwa państwa,

g.      biegłą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

 

Dodatkowymi atutami kandydata będzie:

a.       doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych,

b.      umiejętność projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,

c.       biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie
z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych.

 

Wymagane dokumenty: 

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczacehttps://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnychzatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

1.              Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku)

2.              Kwestionariusz osobowy. 

3.              Życiorys.

4.              Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.              Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.              Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.              Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),

8.              Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 

9.              Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

–  osobiście lub pocztą na adres:   

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6 (pok. 72)

76-200 Słupsk  
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora Uczelni IBiZ” 

 

–  pocztą elektroniczną: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

o tytule wiadomości „Konkurs na stanowisko profesora Uczelni IBiZ”

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:   31.01.2022

 

 

                                                                                                                          Rektor

 

 

                                                                               dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.        Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail:

inspektor@apsl.edu.pl. 

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl