Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko profesora w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,58 etatu) na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

– tytuł profesora w dyscyplinie nauk: nauki medyczne lub weterynaria,
– wieloletnie (ponad 12 letnie) doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej na kierunkach medycznych i/lub nauk o zdrowiu,
– dorobek publikacyjny z dziedziny nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach,
– osiągnięcia organizacyjne (w tym zwłaszcza w zakresie organizacji procesu dydaktycznego).

Wymagania językowe:

język polski – poziom ojczysty lub płynny,
język angielski – poziom dobry lub płynny.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 września 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko profesora jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ip@ans-elblag.pl