Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs do Katedry Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii na stanowisko profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Od kandydata oczekuje się:
– posiada tytuł zawodowy lekarza medycyny
– posiada tytuł naukowy profesora medycyny
– posiadanie specjalizacji i prowadzenie praktyki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych
– posiadanie doświadczenia akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu biochemii
– posiadanie dorobku naukowego ewaluowanego na poziomie nie niższym niż 14 w zakresie Index
Hirsha
– posiadanie umiejętność obsługi wybranych platform edukacyjnych do prowadzenia zajęć na
odległość
– posiadanie doświadczenie z zakresu funkcjonowania Komisji Bioetycznych Do Spraw Naukowych

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w
szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny
naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl