profesor lub profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. T. KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Automatyki i Informatyki

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 60) na stanowisku odpowiadającym posiadany kwalifikacjom – profesora lub profesora uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy,
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r.
(z możliwością przedłużenia)

5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewne

 

 1. Niezbędne wymagania:

·         W przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika (lub w dyscyplinach pokrewnych, pod warunkiem posiadania stopnia doktora z informatyki), a w przypadku kandydatów na stanowisko profesora dodatkowo tytuł profesora w tej dyscyplinie lub w dyscyplinach pokrewnych

·         Uzyskanie znaczących osiągnięć w dotychczasowej pracy zawodowej, np. wysoko punktowanych publikacji naukowych z listy MEiN, monografii, patentów, promotorstw prac doktorskich oraz innych osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych itp.

·         Kierowanie lub udział w projektach badawczych lub B+R;

·         Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej

·         Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2) oraz – w przypadku cudzoziemców – języka polskiego (udokumentowana)

·         Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go 
w pierwszym roku zatrudnienia

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku profesora (profesora uczelni)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na kierunku studiów
I stopnia Informatyka w Inżynierii Komputerowej (proponowane wykłady: Systemy Operacyjne, Architektury Systemów Komputerowych, Inżynieria Programowania itp.) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze godzin w roku akademickim równym 180 (profesor) lub 210 (profesor uczelni);

·         Praca badawcza w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja i/lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wydziałowa) udokumentowana wysoko punktowanymi publikacjami naukowymi
w czasopismach z listy MEiN, monografiami, patentami, udziałami w projektach badawczych, recenzjami itp.

·         Kierownictwo i współpraca w ramach zespołów badawczych, organizowanie badań, udział w konkursach o granty;

·         Opieka nad doktorantami i dyplomantami: promotorstwo, recenzowanie, konsultacje, przeprowadzanie egzaminów itp.

·         Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział
w organach kolegialnych, komisjach itp.

3. Wymagane dokumenty:

·         Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·         Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz pozostałych dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych/tytułu profesora w tej dyscyplinie lub w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika (lub w dyscyplinach pokrewnych)

·         Wykaz publikacji, monografii, patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata (preferowane są publikacje w czasopismach i konferencjach z listy MEiN z dn.1.12.2021 r.
 https://www.gov.pl/attachment/a08aa57e-f7b7-40f8-8b43-56e65aaed6c8
w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja, Automatyka, elektronika i elektrotechnika lub w dyscyplinach pokrewnych)

·         Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego oraz (w przypadku cudzoziemców) języka polskiego.

·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia

·         List polecający kandydata na stanowisko profesora (profesora uczelni)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl

·         Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy

·         Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·         analizie złożonej dokumentacji;

·         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Automatyki i Informatyki. Taki też powinien być temat emaila.

Termin składania dokumentów upływa: 02.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.09.2022 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniają niezbędne wymagania oraz zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 12-15.09.2022 r. (adres powyżej). Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e-0@pk.edu.pl