Profesor/profesor uczelni

Katedra Transportu
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA w Katedrze Transportu,
na kierunku TRANSPORT w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: profesor / profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 09 marca 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 czerwca 2023 r.

LINK DO STRONY:  

https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor nauk inżynieryjno–technicznych, doktor habilitowany nauk inżynieryjno–technicznych, dr nauk inżynieryjno–technicznych,  profesor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk technicznych, dr nauk technicznych, transport, logistyka, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesor nauk inżynieryjno–technicznych, stopień naukowy doktor habilitowany nauk inżynieryjno–technicznych, dr nauk inżynieryjno–technicznych lub tytuł profesor nauk technicznych lub  stopień naukowy doktor habilitowany nauk technicznych, dr nauk technicznych.

 

 

I. Potrzeby:

1.       Spełnienie przez Uczelnię od dnia 1 października 2018 roku wymogu, dotyczącego realizacji w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2.       Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Transport.

 

II. Wymagania:

1.      Tytuł profesora / Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno–technicznych, dr nauk inżynieryjno–technicznych  w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub Tytuł profesora / Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, dr nauk technicznych w dyscyplinie transport.

2.      Dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie transportu lub logistyki w latach 2017-2022.

3.      Wykaz publikacji z ostatnich 10 lat.

4.      Zatrudnienie w ANS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

5.      Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

6.      Znajomość języka angielskiego.

7.      Mile widziane: zagraniczny dorobek naukowy oraz doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

8.      Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

Do konkursu na stanowisko profesora uczelni może przystąpić osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w  § 112 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: kancelaria@ans.pila.pl

 

 

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

 

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

 

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Załączniki