profesor uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

WZS.1110.1.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: 23 673 75 78; 23 672 20 50

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ogłasza

 

KONKURS na stanowisko PROFESORA UCZELNI  w pełnym wymiarze czasu pracy

na kierunku Praca socjalna

w Zakładzie Pracy Socjalnej

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r . poz. 574 ze zm. ), dalej Ustawa.

WYMAGANIA:

Kandydaci powinni:

 posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina

    pedagogika

 posiadać dorobek naukowy w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 posiadać doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na

    prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 posiadać doświadczenie we współpracy międzynarodowej, np.: ERASMUS+

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia

    naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego

    uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny

    naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu

    pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata

    ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią

    pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

8. Dokument potwierdzający staż  pracy w jednostkach pomocy społecznej.

 

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające  doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć

o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat), z dopiskiem: „Konkurs WNoZiNS”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16.02.2023 r. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.02.2023 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                         Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

 

                                                                                                      dr Ewa Wiśniewsk