Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni ponadto posiadać:

– stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie nauk
o polityce/nauk o polityce i administracji, preferowany jest stopień doktora habilitowanego z nauk
o polityce i administracji/nauk o polityce,

– dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przywództwa politycznego,

– aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym
w wymiarze międzynarodowym,

– doświadczenie dydaktyczne,

– dorobek naukowy spełniający wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a),   [link]

– gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

– gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

– dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji,

– informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy [link]

– oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

– zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

– informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni [link]

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:    5321  zł

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem   30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r.

 

 

                                                                                     Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                  dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

 

Olsztyn, dnia 31 maja 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@uwm.edu.pl