Profesor w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI

NUMER REFERENCYJNY: WML-Pd-3-22

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna,

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2022 r. LINK DO STRONY: https://wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-lotniczej/zaklad-budowy-i-eksploatacji-statkow-powietrznych/

Przewidywany zakres obowiązków:

* realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów, seminariów;

* aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;

* udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

* rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;

* realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;

* przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

* tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ścisłych – matematyka;

* doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym;

* gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;

* dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

* oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

* oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty do pobrania na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie opisane numerem referencyjnym ogłoszenia WML-Pd-3-22, należy składać w terminie do 05 września 2022 r.:

* osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. 63, pok. 30

(w dni robocze, w godzinach 8:00-15:00);

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do WAT)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 644

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 października 2022 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

REFERANCE NUMBER: WML-Pd-3-22

INSTITUTION: Military University of Technology

Faculty of Mechatronics, Armament and Aerospace

CITY: Warsaw

POSITION: Profesor

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: Didactics

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: 05.09.2022 WEBSITE: https://wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-lotniczej/zaklad-budowy-i-eksploatacji-statkow-powietrznych/

Expected scope of duties:

* implementation of the didactic process, conducting lectures, exercises, projects, seminars;

* active participation in projects aimed at the development of the teaching base;

* participation in conferences, symposia and scientific seminars;

* developing and improving own qualifications;

* performing tasks specified by superiors and related to the occupied position;

* compliance with the regulations applicable in the Military University of Technology, including those related to discipline work, protection of classified information, health and safety and fire protection.

Admission requirements:

* meets the requirements determined in art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668);

* academic title of professor in the field of exact sciences – mathematics;

* work experience at a university with a technical profile;

* willingness to participate in scientific and research works;

* good command of the English language.

The competition application should include:

* a letter of application to the Rector of the Military University of Technology, containing the reference number of the advertisement;

* candidate’s questionnaire;

* professional curriculum vitae (CV), information on research, teaching and organizational interests and achievements;

* copies of diplomas and other documents confirming the candidate’s qualifications;

* information clause for job applicants;

* a declaration of the primary workplace;

* declaration of the person taking up employment;

* declaration of having full legal capacity; enjoying full public rights; no conviction by a valid court judgment for an intentional crime or an intentional fiscal offense and no punishment with a disciplinary penalty referred to in art. 276 paragraph. 1 point 7 and 8 of the Act of July 20, 2018 Law and Higher Education and Science.

Documents to download at bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow -dla-kandydatow.

Documents, in a sealed envelope with the reference number of the advertisement WML-Pd-3-22, should be submitted by September 05, 2022:

* in person: to the Administrative and Technical Department, Faculty of Mechatronics, Armament and Aerospace MUT, 00-908 Warsaw, Gen. Sylwestra Kaliskiego2, building 63, room 30;

(on working days, in hours 8:00-15:00);

by post: at the Military University of Technology

Faculty of Mechatronics, Armament and Aerospace

gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warsaw

(the date of receipt of documents by MUT is decisive)

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 644

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Employment will take place on October 1, 2022.

The university does not provide an apartment

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.wat.edu.pl.