Profesor w Instytucie Geografii

Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w Instytucie Geografii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (do Katedry Turystyki i Badań Regionalnych).

Data ogłoszenia: 29.07.2022 r.

Termin składania ofert: 28.08.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ewentualnie w dawnej  dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii) lub nauk o zarządzaniu i jakości, lub innych pokrewnych dyscyplin,

2) udokumentowane publikacjami i referatami na konferencjach zainteresowania naukowe z geografii społeczno-ekonomicznej lub zarządzania w turystyce,

3) minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w pracy w szkolnictwie wyższym na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1) preferowane będzie posiadanie dorobku naukowego z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub zarządzania w turystyce,

2) doświadczenie w pracy organizacyjnej związanej z nauką i szkolnictwem wyższym,

3) doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji recenzenta lub promotora w przewodach doktorskich,

4) kierowanie zespołowymi pracami naukowymi lub programami badawczymi,

5) znajomość języka obcego angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1) przewodniczenie  i uczestniczenie w pracach badawczych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,

2) przygotowywanie aplikacji o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

3) publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym,

4) czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

5) aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu, zwłaszcza Katedry Turystyki i Badań Regionalnych,

6) prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) głównie na kierunku turystyka i rekreacja, m.in. marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, kreowania produktu turystycznego, turystyki biznesowej, zarządzania.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4) wykaz publikacji,

5) wykaz wystąpień konferencyjnych,

6) wykaz projektów badawczych, ale także projektów koncepcyjnych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8) opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

9) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

12) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Geografii, pok. 442, lub drogą mailową na adres geograf@up.krakow.pl do dnia 28.08.2022 r. W dni robocze w okresie 16-26 sierpnia jest możliwość osobistego złożenia dokumentów w sekretariacie Instytutu Geografii.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 20.09.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Geografii, pok. 442 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na geograf@up.krakow.pl