starszy asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

WPL-1210- 8/2022

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Instytucie Literatury Polskiej

w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas nieokreślony, począwszy od 1 października 2022 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

–   Dorobek naukowy w zakresie badań nad historią literatury epok dawnych (zwłaszcza nad piśmiennictwem renesansu) potwierdzony publikacjami w czasopismach uwzględnionych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

–   Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej w prowadzeniu zajęć kursowych z zakresu historii literatury staropolskiej i oświeceniowej oraz tradycji antycznych i biblijnych.

–   Doświadczenie we współpracy zagranicznej, udział w międzynarodowych konferencjach, kwerendy zagraniczne, publikacje w obcych językach.

–   Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub kierowanie takimi projektami.

–   Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MEiN); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MEiN i in.).

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, zwłaszcza z zakresu historii literatury staropolskiej i oświeceniowej oraz tradycji antycznych i biblijnych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 4. Plan dalszej działalności badawczej.
 5. Odpis dyplomu doktorskiego.
 6. Kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 7. Wykaz publikacji.
 8. Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub (w przypadku osoby niepracującej) promotora.
 9. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 10. Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
  https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM:  06.06.2022

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  06.09.2022

 

Warszawa, dnia  02.05.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl