starszy asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

WPL-1210- 17/2022

 

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Instytucie Polonistyki Stosowanej

w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 24 miesięcy,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2023 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM I KANDYDATKOM

–   Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

–   Ukończone studia wyższe (magisterskie) w zakresie filologii polskiej.

–   Dorobek naukowy w zakresie semantyki oraz składni języka polskiego, potwierdzony publikacjami, wystąpieniami na konferencjach naukowych, udziałem w projektach badawczych, członkostwem w organizacjach naukowych, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym.

–   Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w prowadzeniu zajęć z zakresu fonetyki, fonologii, fleksji i składni języka polskiego oraz przedmiotów propedeutycznych z zakresu językoznawstwa, potwierdzone wysokimi ocenami studenckimi.

–   Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MEiN); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MEiN i in.).

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności przedmiotów powiązanych z kierunkiem logopedia ogólna i kliniczna (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki (prosimy o podanie numeru referencyjnego ogłoszenia konkursowego).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
 3. Życiorys naukowy wraz z Informacją o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 4. Ankiety studenckie oceniające ostatnio prowadzone zajęcia dydaktyczne.
 5. Wykaz publikacji.
 6. Plan dalszej działalności badawczej.
 7. Odpis dyplomu doktorskiego i innych wymaganych dyplomów, ew. kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie.
 8. Kwestionariusz osobowy – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 9. Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub (w przypadku osoby niepracującej) promotora.
 10. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 11. Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
  https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 12. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydatki lub kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim (o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”) wraz z formularzem „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej pocztą e-mailową na adres: dziekan.polon@uw.edu.pl (w formie plików pdf, najlepiej wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko – konkurs’). Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru referencyjnego konkursu.

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem (i w takiej postaci zeskanowane).

Kandydaci i kandydatki zobowiązani są na prośbę komisji do udostępnienia oryginałów dokumentów.

W przypadku zatrudnienia wyłoniony w ramach konkursu kandydat lub kandydatka ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 07.11.2022

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wydziałowa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Obwieszczenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020, Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Komisja po przeprowadzeniu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana kandydatom i kandydatkom drogą mailową.

 

Wydział Polonistyki zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13.12.2022

 

Warszawa, dnia 06.10.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl