wykładowca – pracownik dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

    R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.   KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–     posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych (ukończone studia wyższe z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym plus na dyplomie);

–     posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–     posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;

–     udokumentowane uczestnictwo (bierne i czynne z referatem) w konferencjach naukowych i dydaktycznych;

–     udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i osiągnięcia dydaktyczne;

–     doświadczenie w pracy organizacyjnej na rzecz szkoły wyższej (organizacja konferencji naukowych);

–     znajomość języka angielskiego;

–       biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–      podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–      odpis dyplomu magistra;

–      kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–      wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–      oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–      oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–      oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–      referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia
30 września 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl