Wykładowca specjalista

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

– wykształcenie magisterskie oraz minimum wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii;
– wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług kosmetycznych (min. 15 lat), w tym jako wykształcony kosmetolog (min. 10 lat);
– ukończone kursy/szkolenia w zakresie zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych potwierdzone certyfikatami, w tym z zakresu masażu liftingującego oraz wizażu i stylizacji również makijażu permanentnego;
– ukończony kurs pedagogiczny;
– doświadczenie dydaktyczne, jako nauczyciel z zakresu technik kosmetycznych (min. 3 lata).
Mile widziane dodatkowe kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 września 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy specjalisty jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ip@ans-elblag.pl