adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Sportu, Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej (w szkolnictwie wyższym);

·           Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;

·           Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;

·           Udział w konferencjach naukowych;

·           Zainteresowanie pracą naukową;

·           Znaczący dorobek naukowy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, potwierdzony wykazem publikacji;

·           Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 7 maja 2021 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo – dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę, od dnia 01 października 2021 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).