adiunkt badawczo-dydaktyczny

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

DZIEKAN Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA

w Zakładzie Biochemii Ewolucyjnej MWB UG i GUMed

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2021 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

Wymagania

–        Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.

–        Udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie z zakresu ewolucji molekularnej, genomiki i bioinformatyki (filogeneza molekularna, analiza ewolucyjna rodzin białek).

–        Udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w stosowaniu technik obliczeniowych do przewidywania struktury i funkcji białek (modelowanie homologiczne struktury białek, dokowanie molekularne).

–        Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

–        Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

–        Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i kierownik.

–        Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

–        Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego, gotowość do podróży służbowych w celu nawiązywania współpracy naukowej oraz poznawania i udoskonalania technik badawczych.

–        Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa.brzana@ug.edu.pl