Asystent

Wydział Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 4/WG/2021

na stanowisko asystenta na Wydziale Grafiki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Wymagania niezbędne:

1.     Posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki.

2.     Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w szczególności dorobek projektowy / artystyczny potwierdzający niżej wymienione umiejętności.

3.     Praktyczne umiejętności wykorzystywania elementów programowania w obrębie działań artystycznych i projektowych.

4.     Wiedza i umiejętności w zakresie technik realizacji obrazów 2D lub 3D.

5.     Doświadczenie pracy i dobra znajomość języków i narzędzi programistycznych umożliwiających tworzenie stron internetowych, aplikacji, gier lub animowanych form interaktywnych (np. JavaScript – React, Vue, Processing, etc.)

6.     Doświadczenie w zakresie projektowania UX/UI.

7.     Znajomość języka obcego.

8.     Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1.     Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.     Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra sztuki lub nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne (dla stopni doktora nadanych po dn. 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) lub równoważny.

3.     Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich (nieobowiązkowe – składane przez studentów studiów doktoranckich).

4.     Kwestionariusz osobowy według załącznika.

5.     Życiorys

6.     Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)

7.     Wykaz dorobku artystycznego + portfolio.

8.     Opis doświadczenia dydaktycznego.

9.     Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.

10.  Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,
że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu.

11.  Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według wzoru.

 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony od 1.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 03.09.2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.grafiki@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Grafiki ASP Gdańsk, Tel. 58 320 15 04, sok.grafiki@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.grafiki@asp.gda.pl