asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

SŁOWA KLUCZOWE: celowany transport leków, koniugaty peptydowe, nanocząstki lipidowe, hodowle komórkowe

Tematyka:

Selektywne wprowadzanie sensybilizatorów uszkadzania DNA przez promieniowanie jonizujące (radioterapia) lub UV-vis (terapia dynamiczna) do komórek nowotworowych. 

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
– posiadać tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych,
– przejść przez co najmniej półroczne szkolenie w laboratorium zagranicznym specjalizującym się w biomateriałach, transporcie leków, bioinżynierii molekularnej,
– posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu badań nad celowanym dostarczaniem leków,
– posiadać doświadczenie w syntezie koniugatów peptydowych oraz nanocząstek lipidowych jako platform do celowanego transportu leków,
– biegle posługiwać się technikami analitycznymi takimi jak: HPLC, LC/MS, DLS, spektroskopią absorpcyjną i emisyjną oraz mikroskopią fluorescencyjną,
– posiadać doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych,
– posiadać udokumentowane doświadczenie w pisaniu aplikacji grantowych i publikacji naukowych,
– posługiwać się biegle językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl