Asystent

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 3/WM/2021

na stanowisko asystenta na Wydziale Malarstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

I Wymagania niezbędne

Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub doktora sztuki.
Znajomość języka obcego (preferowany angielski).
Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 

II Wymagania dodatkowe

Umiejętności w zakresie malarstwa i rysunku oraz nowych technik obrazowania
Doświadczenie w dziedzinie  projekcji wielkoformatowych i wideo-mappingu.
Obsługa podstawowych programów graficznych i edycyjnych z pakietu Adobe (np. Adobe Photoshop, Ilustrator itp.), plus obsługa programów do mappingu i wideo-projekcji (np. Modul8, MadMapper, Resolume)
Doświadczenie dydaktyczne (ewentualnie praktyki doktoranckie).
Mile widziane umiejętności z zakresy pracy w przestrzeni VR, AR i programowej, a także pracy w przestrzeni publicznej, fotografii i multimediów.
 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
Potwierdzona kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra sztuki lub nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne (dla stopni doktora nadanych po dn. 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) lub równoważny.
Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (nieobowiązkowe – składanie przez studentów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej).
Kwestionariusz osobowy według załącznika.
Życiorys.
Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
Wykaz dorobku artystycznego wyłącznie w formie elektronicznej – portfolio w postaci wielostronicowej prezentacji PDF (cały plik PDF nie może przekroczyć 25 MB).
Opis  doświadczenia dydaktycznego.
Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.
 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony od 1 października 2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.malarstwa@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Malarstwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 wew. 74, sok.malarstwa@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.malarstwa@asp.gda.pl