STARSZY ASYSTENT W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

STARSZY ASYSTENT W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

niepełny wymiar czasu pracy (2 x 0,6 etatu)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

·         prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,

·         prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne), 

·         udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

·         podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki  akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,

·         aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

·         posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

·         posiadania osiągnięcia naukowego.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

·         ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim,

·         szeroka wiedza z zakresu chirurgii ogólnej, niezbędna do wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych,

·         biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

 

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

·         udokumentowane doświadczenie bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,

·         dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej oryginalnej publikacji pełnotekstowej (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub − dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 4,0 pkt. IF lub − co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.

 

OFERUJEMY:

·         umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

·         pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

·         możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

·         atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

·         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

o posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

o spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

o oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

·         Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

·         Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

·         Termin nadsyłania aplikacji to 21.12.2022 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

·         Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

·         Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

·         Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

·         Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

·         CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

·         (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

·         (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

·         kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

·         inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

Załączniki