1 asystent

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Sportu, Zakładzie Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w dyscyplinie nauk
o kulturze fizycznej w zakresie gimnastyki i ćwiczeń muzyczno-ruchowych;

·           Posiadanie uprawnień instruktora: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz gimnastyki sportowej;

·           Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

     Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 7 września 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 13 września 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę, od dnia 1 października 2022 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Załączniki