1 asystent

Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych,
  • posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w ośrodku zagranicznym specjalizującym się w krystalografii, w tym badaniach metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach oraz proszkach, a także inżynierii krystalicznej,
  • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu krystalografii,
  • biegle posługiwać się technikami badań, takimi jak: XRD, PXRD, HPLC, DSC, TG,
  • posiadać doświadczenie w otrzymywaniu i krystalizacji związków, w tym metodą LAG,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych,
  • posługiwać się biegle językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie.

Tematyka:

Otrzymywanie oraz badania strukturalne kryształów zawierających farmaceutyczne substancje aktywne.