1 asystent

Wydział Architektury, Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 1/WA_2023

na stanowisko asystenta na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych

na Wydziale Architektury

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z  2022 r.  poz. 574 z póź. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.Posiada tytuł magistra sztuki lub równorzędny.

2. Posiada wykształcenie w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,  a w ramach niniejszego, w zakresie projektowania architektonicznego lub architektury wnętrz i wzornictwa oraz dorobek w projektowaniu, w powyżej wskazanym zakresie, powiązany  z kulturowym aspektem architektury.

Do podstawowych obowiązków badawczo-dydaktycznych asystenta należeć będzie współprowadzenie i prowadzenie zajęć w zakresie projektowania struktur przestrzennych. Ponadto, do ustawowych zadań należeć będzie prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz działalność organizacyjna określona przez Władze Wydziału.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1.     Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.

2.     Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).

3.     Odpis dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego.   

4.     Życiorys zawodowy w formie tabelarycznej.

5.     Portfolio w formie elektronicznej (rozszerzenie pdf) dokumentujące dorobek,                      a szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 dot. oczekiwanych kwalifikacji.

6.     Ewentualnie wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zw. z podaną w pkt 2 (wymagane kwalifikacje).

7.     Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.

8.     Ew. zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).

9.     Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,                       że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy                 w przypadku wygrania konkursu.

Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania).
 

Komisja podejmie decyzję o rekomendacji przyjęcia na stanowisko, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez kandydatkę lub kandydata.

Na podstawie oceny jakości dorobku przedstawionego w portfolio Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Słowa kluczowe:

sztuki plastyczne, sztuki projektowe, architektura, wzornictwo, projektowanie przestrzenne.

 

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godziny 10.00

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 w.71, sok.aiw@asp.gda.pl

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl