1 asystent

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia     20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym: tekst jednolity: (Dz. U z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

I Wymagania niezbędne

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub doktora sztuki.
2. Znajomość języka obcego (preferowany angielski).
3. Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
4. Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 

II Wymagania dodatkowe

1. Umiejętności w zakresie malarstwa i rysunku.
2. Obsługa podstawowych programów graficznych (np. Adobe Photoshop, Ilustrator itp.)
3. Predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
4. Mile widziane doświadczenie dydaktyczne (ewentualnie praktyki doktoranckie).
 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1. Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Potwierdzona kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra sztuki lub nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne (dla stopni doktora nadanych po dn. 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) lub równoważny.
3. Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (nieobowiązkowe – składanie przez studentów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej).
4. Kwestionariusz osobowy według załącznika.
5. Życiorys.
6. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
7. Wykaz dorobku artystycznego wyłącznie w formie elektronicznej – portfolio w postaci wielostronicowej prezentacji PDF (cały plik PDF nie może przekroczyć 25 MB).
8. Opis  doświadczenia dydaktycznego.
9. Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.
10. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
11. Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika.
 

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

 

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony od 14.02.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2021 r.

 

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.malarstwa@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

 

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Malarstwa ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 wew. 74, sok.malarstwa@asp.gda.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.01.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.malarstwa@asp.gda.pl