1 stanowisko adiunkt

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kosmetologii Stosowanej

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł zawodowy magistra kosmetologii;

·           Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego;

·           Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kosmetologa;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·           Dorobek naukowy w zakresie kosmetologii, poparty publikacjami;

·           Udokumentowany udział w kongresach i konferencjach a także w warsztatach i szkoleniach z dziedziny kosmetologii;

·           Zainteresowanie praca naukową;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),

4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,     

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2023 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 12 lipca 2023 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, od dnia 1 października 2023 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Załączniki