1 stanowisko adiunkt

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, Zakładzie Medycyny Sportu i Podstaw Zdrowia

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

·           Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;

·           Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;

·           Dorobek naukowy w zakresie nauk medycznych;

·           Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej;

·           Udział w konferencjach naukowych;

·           Zainteresowanie pracą naukową;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana, dostarczyć osobiście (pok. 24A), bądź wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 13 czerwca 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę. Przewidywany termin zatrudnienia:  01 października 2022 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl