adiunkt

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Wymagania:

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, z preferencją dla magisterium z pedagogiki
Stopień doktora nauk społecznych, z preferencją dla doktoratów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
Doświadczenie praktyczne w obszarze resocjalizacji i bardzo dobra orientacja we współczesnych  modelach resocjalizacji
Dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki resocjalizacyjnej
Sprecyzowane zainteresowania naukowe ukierunkowujące dalszy rozwój naukowy
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym/umiejętność poprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu  różnego typu zajęć : wykłady/ seminaria/ćwiczenia
 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Ø  podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG

Ø  kwestionariusz osobowy

Ø  życiorys – CV

Ø  odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)

Ø  informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem

publikacji

Ø  oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

 ZGŁOSZENIE NA KONKURS należy przesłać do dnia  08 lipca 2021 r.  na adres:

Uniwersytet Gdański

Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG

ul. Bażyńskiego 4 ( A 418)

80-952 Gdańsk

Tel. (58) 523 42 05

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkt w Uniwersytecie Gdańskim/Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl