Adiunkt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 100% etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Autor
ZOJW
WK
Data publikacji
2022-07-05
OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 100% etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 sierpnia 2022

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15 sierpnia 2022

Wymagania: Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

 

Wymagania szczegółowe:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

2. Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

3. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach oraz sympozjach międzynarodowych i krajowych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu informatyki i matematyki.

4. Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

5. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych o tematyce związanej z bazami danych.

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w formie elektronicznej na adres: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

4. Życiorys naukowy zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje

5. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

6. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko ……………………….. w …………………………. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiktoria.kaminska@ug.edu.pl