Adiunkt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 stycznia 2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 20 stycznia 2023

 

Wymagania:

1. Kandydat powinien posiadać tytuł doktora nauk fizycznych lub nauk technicznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta.

2. Kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki.

3. Atutem Kandydata będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy, za okres ostatnich 6-u lat, w zakresie:

– Fizyki atomowej, molekularnej lub jądrowej

– Fizyki wiązek jonowych i atomowych

– Metod detekcji cząstek naładowanych oraz promieniowania elektromagnetycznego (doświadczenie w projektowaniu, konstrukcji i uruchomieniu układów detekcyjnych);

– Przeprowadzania pomiarów rozproszeniowych w zakresie niskich i pośrednich energii zderzeń;

– Metod analizy danych mających na celu wyznaczenie przekrojów czynnych oraz innych stałych spektroskopowych;

4. Oczekuje się od kandydata znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

5. W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienia świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

6. Oczekuje się od Kandydata zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w formie elektronicznej na adres: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl

 

 

– Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

– Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych, lub nauk technicznych

– Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

– Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

W postępowaniu konkursowym przewidziana jest opcjonalnie rozmowa kwalifikacyjna kandydata/ kandydatki z członkami Komisji Konkursowej obejmująca tematykę zagadnień będących specjalnością naukową a wynikającą z przedstawionej dokumentacji w celu określenia stopnia samodzielności w prowadzeniu pracy naukowej w kontekście dotychczasowych prac o charakterze zespołowym oraz kreatywności w proponowaniu nowatorskich ścieżek badawczych .Rozmowa może być przeprowadzona w trybie on-line z użyciem MS Teams na finalnym etapie procesu kwalifikacji tj. do 16 września 2022.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail:poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne  dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.