Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych,

Zakładzie Dietetyki Sportowej

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

·           Udokumentowany dorobek naukowy (publikacyjny) w zakresie oceny stanu odżywienia, żywienia człowieka, dietetyki, wspomagania suplementacyjnego w sporcie;

·           Doświadczenie praktyczne z zakresu dietetyki sportowej i żywienia człowieka;

·           Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
i publikację wyników badań w czasopismach anglojęzycznych;

·           Dobra znajomość języka polskiego;

·           Aktywny, udokumentowany udział w konferencjach naukowych;

·           Zainteresowanie pracą naukową;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A). Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 30 czerwca 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).