: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Topologii.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668
ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 września 2022 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, 100% etatu.

 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 09 września 2022 r.

 

Słowa Kluczowe: adiunkt, matematyka, Instytut Matematyki, Zakład Topologii, Uniwersytet Gdański

 

 

Wymagania:

 

Dyplom doktora w dyscyplinie matematyka.
Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.
Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności
w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
z zakresu matematyki.
Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym
na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
o tematyce związanej z modelowaniem matematycznym i analizą danych oraz zastosowaniem technik komputerowych w matematyce.
 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
Kopię dyplomu doktora
Życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje)
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego, deklaracja o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim
Opis planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych
·       list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres sekretariat.mat@ug.edu.pl

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

                                                                                                                        Dziekan WMFiI

 

                                                                                                                                  /-/

 

Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.mat@ug.edu.pl