: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06 września 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: adiunkt, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, kształtowanie środowiska przyrodniczego

 

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii lub doktora nauk społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Geografia i/lub Gospodarka przestrzenna

4.       dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna

5.       obsługa programów komputerowych, m.in. z zakresu GIS, pakietu MS Office, ew. pakietu AutoCAD

6.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły) w zakresie badań krajobrazowych, ekologii krajobrazu, oceny jakości środowiska

7.       potwierdzone doświadczenie we współpracy z innymi uczelniami lub instytutami badawczymi (np. w formie stażu, umowy, współpracy badawczej)

8.       doświadczenie projektowe z zakresie kształtowania środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesów hydrologicznych i geomorfologicznych

9.       doświadczenie projektowe i edukacyjne w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania zmianom środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu

10.   doświadczenie w prowadzeniu terenowych badań przyrodniczych przydatnych w gospodarce przestrzennej

11.   pożądany udział w prowadzeniu prac licencjackich i/lub magisterskich na kierunkach geograficznych lub gospodarce przestrzennej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Odpis dyplomu doktora
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl