: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2022

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: grudzień 2022

Słowa kluczowe:  pedagogika, pedeutologia, ewaluacja, metodologia badań pedagogicznych

Wymagania:

Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku.

Minimum 3-letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące teorii szkoły, pedeutologii, ewaluacji

Umiejętności związane z wykorzystywaniem metod ilościowych (w tym statystyki) i jakościowych w badaniach

Praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, gotowość do prowadzenia zajęć w j. angielskim

Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w którym kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych.

Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu teorii kształcenia, ewaluacji, pedeutologii, metodologii badań pedagogicznych.

Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, dążenie do doskonalenia warsztatu naukowego.

Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Dodatkowymi atutami kandydata będą: znajomość obsługi programów statystycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki, WNS, UG  następujących dokumentów:

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl