Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31 grudnia 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15 stycznia 2023 – zatrudnienie od 1 lutego 2023 r.

Słowa Kluczowe: adiunkt, psychologia poznawcza, emocje i motywacje

Wymagania:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej. Zapraszamy do współtworzenia dynamicznego i kreatywnego zespołu naukowo-badawczego realizującego projekty badawcze w dyscyplinie psychologia.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       tytuł magistra w zakresie psychologii;

2.       stopień doktora; preferowany doktorat z zakresu  nauk społecznych lub humanistycznych

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z psychologii oraz kolejne dodatkowe punkty za prowadzenie ćwiczeń, warsztatów lub treningów w języku angielskim;

4.       biegła znajomość języka angielskiego;

5.       doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii potwierdzone zaangażowaniem w projekt naukowy (np. umowa, rekomendacja kierownika projektu);

6.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły);

7.       uczestnictwo–w postaci wystąpień–w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu magisterskiego
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl