adiunkt – matematyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Gdańsk, dnia 16.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Analizy Matematycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 lipca 2021 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, 100% etatu, wysokość wynagrodzenia 4680 zł brutto/miesiąc.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19 lipca 2021 r.

 

Słowa Kluczowe: adiunkt, matematyka, Instytut Matematyki, Zakład Analizy Matematycznej, Uniwersytet Gdański

 

 

Wymagania:

 

Dyplom doktora matematyki.
Zainteresowania badawcze dotyczące dyskretnych i ciągłych automatów komórkowych.
Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.
Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności
w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
z zakresu matematyki.
Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym
na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
Kopię dyplomu doktora matematyki
Życiorys naukowy
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.mat@ug.edu.pl