ADIUNKT W KLINICE NEUROLOGII ROZWOJOWEJ

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

 

ADIUNKT W KLINICE NEUROLOGII ROZWOJOWEJ

 

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

·       prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,

·       podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,

·       prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,

·       znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

·       podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,

·       znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

·       posiadania co najmniej stopnia doktora,

·       osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,

·       znaczącej aktywności naukowej i potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

·       ukończonych studiów na wydziale lekarskim,

·       posiadania stopnia doktora nauk medycznych,

·       ukończonej specjalizacji z zakresu genetyki klinicznej,

·       biegłej znajomości języka angielskiego min. C1.

 

OFERUJEMY:

·       umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

·       pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

·       możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

·       atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

·       Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

o posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

o spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

o oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

·       Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

·       Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

·       Termin nadsyłania aplikacji to 15.12.2021 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

·       Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

·       Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

·       Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

·       Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·       deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

·       CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),

·       kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·       dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

·       (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

·       (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

·       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

·       inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

Rektor

Prof. dr hab. Marcin Gruchała

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl