ADIUNKT W ZAKŁADZIE BIOENERGETYKI I FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ADIUNKT W ZAKŁADZIE BIOENERGETYKI I FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
• prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w
tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
• podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na
działalność badawczą,
• prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze
seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także
udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
• znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
• podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie
umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu
metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w
szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających
łącznie min. 2 tygodnie,
• znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym,
dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe,
przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
• posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
• posiadania osiągnieć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowych,
• znaczącej aktywności naukowej i potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania
funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
• ukończone studia na kierunku Analityki Medycznej,
• posiadanie Doktoratu z zakresu Nauk Medycznych lub Nauk o Zdrowiu,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
• doświadczenie w pracy z komórkami lub tkankami ludzkimi (hodowle pierwotne i linie
komórkowe),
• doświadczenie w cytometrii przepływowej oraz umiejętność sortowania komórek.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
• udokumentowane doświadczenie bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,
• opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
• dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych
pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor)
w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy
powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
• kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub
edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie
konkursowym,
• posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli
zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy
specjalizację taką przewidują – doświadczenie w pracy organizacyjnej.

OFERUJEMY:
• umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela
akademickiego,
• pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
• możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
• atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
• Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo
szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
oposiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
onie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej
wymienionej ustawy,
ospełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
ooświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego
konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w
rozumieniu ustawy.
• Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji
(wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
• Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.
• Termin nadsyłania aplikacji to 12.02.2022 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu
dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
• Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji
dostarczonej przez kandydatów.
• Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed
https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.
• Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania
przyczyny.
• Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję
Konkursową podejmuje Rektor.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
postępowania konkursowego,
• CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem
motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju
jednostki),
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
• (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
• (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o
uzyskanych specjalizacjach,
• kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
• inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się
TUTAJ.

Rektor
Prof. dr hab. Marcin Gruchała