asystent

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów.

ZADANIA:

Osoba zatrudniona będzie:

 • Prowadziła ćwiczenia i laboratoria w języku polskim i angielskim z przedmiotów dotyczących: finansów przedsiębiorstw, inwestycji finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej, rachunkowości oraz realizowała wspólnie z całym zespołem problematykę badań określoną przez Katedrę w zakresie finansów i rachunkowości
 • Organizowała konferencje naukowe.

WYMAGANIA:

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko winien spełniać następujące wymogi:

 • Dyplom magistra lub doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub zarządzanie lub w dyscyplinach pokrewnych
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Dorobek naukowy z zakresu rachunkowości,  finansów lub ekonomii. Publikacje w czasopismach z IF indeksowane w WoS lub Scopusie będą dodatkowym atutem
 • Znajomość problematyki finansów, rachunkowości i podstaw ekonomii
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim będzie dodatkowym atutem.

DOKUMENTY:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. nauki, do którego należy dołączyć:

 • Kwestionariusz osobowy
 • CV
 • Odpis dyplomu magistra lub doktora
 • Wykaz dorobku naukowego
 • Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub mailowo na adres: Aleksandra.Czarnecka@zie.pg.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl