asystent

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.08.22

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: komunikacja społeczna, media

Wymagania:

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

asystenta w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Kulturowej

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       ukończone studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zainteresowania badawcze dotyczące komunikacji społecznej i mediów, aktywność organizacyjna (w tym członkostwo w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach naukowych),
4.       dorobek naukowy (publikacje naukowe),

5.       udział w konferencjach naukowych,

6.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

7.       znajomość języka angielskiego (B2).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. S437) lub wysłanie na adres email: joanna.bednarska@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego);
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);

-Odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra;
-Informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
 W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.