asystent

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU W DNIU 8 lipca 2022 r.
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
W KATEDRZE INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

OPIS (zakres, oczekiwania, komentarze):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §60 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Wymagane kwalifikacje:
1. stopień co najmniej doktora sztuki, specjalność: gra na kontrabasie;
2. minimum trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu w uczelni wyższej;
3. udokumentowany dorobek artystyczny i organizacyjny;
4. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;
5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
2. notarialna lub poświadczona przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia w zakresie sztuki;
3. kwestionariusz osobowy;
4. życiorys;
5. dokumentacja potwierdzająca dorobek artystyczny oraz organizacyjny;
6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu
fragment rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w języku angielskim);
7. oświadczenie, iż w przypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym
miejscem pracy.
Forma przeprowadzenia konkursu:
1. wykonanie programu (około 15 minut) zróżnicowanego stylistycznie, zawierającego utwór na kontrabas solo (może być część formy cyklicznej) oraz pierwszą część koncertu klasycznego z kadencją; komisja zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji w dowolnym momencie;
2. przeprowadzenie jednej 30-minutowej lekcji kontrabasu ze studentem;
3. rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego
znajomość języka angielskiego, fragment rozmowy w języku angielskim;
4. analiza dorobku artystycznego i organizacyjnego.
Zgłoszenie należy przesłać na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Biuro Rektora
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1–2
Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@amuz.gda.pl