asystent

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł zawodowy magistra Fizjoterapii;

·           Minimum 5-letnie, aktywne doświadczenie w pracy klinicznej w zawodzie;

·           Nieograniczone prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, potwierdzone przez KIF;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego;

·           Aktywność naukowa udokumentowana publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych oraz publikacjami konferencyjnymi;

·           Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku Fizjoterapia;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy;

·           Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 7 września 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 13 września 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę, od dnia 1 października 2022 r.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl