asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE:

badania strukturalne glikanów i glikokoniugatów, magnetyczny rezonans jądrowy, spektrometria mas, chromatografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych,
  • posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w ośrodku zagranicznym specjalizującym się w badaniach strukturalnych glikanów i glikokoniugatów,
  • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z badań strukturalnych polisacharydów pochodzenia bakteryjnego,
  • biegle posługiwać się technikami analitycznymi: NMR, MS, chromatografia,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych,
  • posługiwać się biegle językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie,
  • posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.

Tematyka:

Badanie strukturalne glikanów i glikokoniugatów pochodzenia bakteryjnego

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl