asystent

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU W DNIU 13 MARCA 2023 R. OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

INSTYTUCJA: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
WYDZIAŁ: Instrumentalny
MIASTO: Gdańsk
DZIEDZINA / DYSCYPLINA / SPECJALNOŚĆ: sztuki / sztuki muzyczne / gra na perkusji
STANOWISKO: asystent (stanowisko dydaktyczne)
DATA OGŁOSZENIA: 13.03.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.04.2023 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.04.2023 r.
LINK DO STRONY: www.amuz.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: perkusja, asystent

OPIS (zakres, oczekiwania, komentarze):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §60 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Wymagane kwalifikacje:
1. tytuł zawodowy co najmniej magistra sztuki, specjalność: gra na perkusji;
2. doświadczenie dydaktyczne;
3. udokumentowany dorobek artystyczny i organizacyjny;
4. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;
5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
2. notarialna lub poświadczona przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kopia dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu magistra w zakresie sztuki;
3. kwestionariusz osobowy;
4. życiorys;
5. dokumentacja potwierdzająca dorobek artystyczny, organizacyjny i dydaktyczny;
6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu fragment rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w języku angielskim);
7. oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy.

Forma przeprowadzenia konkursu:
1. przedstawienie 15-20-minutowej prezentacji artystycznej w formie recitalu (program dowolny),
z wykorzystaniem różnorodnego instrumentarium; lista instrumentów do wykorzystania:
marimba – Marimba One, wibrafon – Musser, 5 kotłów – ADAMS, werble, ewentualnie instrumenty dodatkowe na żądanie;
2. przeprowadzenie dwóch 15-minutowych lekcji z uczniami lub studentami;
3. prezentacja planu dydaktycznego z podziałem na studia licencjackie i magisterskie (w formie pisemnej, łącznie nie więcej niż jedna strona formatu A4 – czcionka max 12 pkt.);
4. rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, fragment rozmowy w języku angielskim;
5. analiza dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Biuro Rektora, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1–2

Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@amuz.gda.pl