asystent

Wydział Architektury kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 2/WA/2023

na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury

kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych

dotyczący prowadzenia zajęć z projektowania krajobrazu i zieleni

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z  2022 r.  poz. 574   z późn. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.  i opowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.Posiada tytuł magistra sztuki lub równorzędny.

2. Posiada wykształcenie w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a w ramach niniejszego, w  zakresie projektowania architektonicznego lub architektury krajobrazu i zieleni oraz dorobek projektowy, w powyżej wskazanym zakresie, szczególnie powiązany z kulturowym aspektem architektury.

Do podstawowych obowiązków badawczo-dydaktycznych asystenta należeć będzie współprowadzenie i prowadzenie zajęć w zakresie projektowania krajobrazu i zieleni, również w kontekście miasta. Ponadto, do ustawowych zadań należeć będzie inicjowanie i prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz działalność organizacyjna określona przez Władze Wydziału.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).
Odpis dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego.   
Życiorys zawodowy w formie tabelarycznej.
Portfolio w formie elektronicznej (rozszerzenie pdf.) dokumentujące dorobek,                          a szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 dot. oczekiwanych kwalifikacji.
Ewentualnie wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zw. z podaną w pkt 2 (wymagane kwalifikacje).
Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.
Ew. zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,                        że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy                 w przypadku wygrania konkursu.
Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania).

Komisja podejmie decyzję o rekomendacji przyjęcia na stanowisko, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez kandydatkę lub kandydata.

Na podstawie oceny jakości dorobku przedstawionego w portfolio Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Słowa kluczowe:

sztuki plastyczne, sztuki projektowe, architektura krajobrazu, projektowanie przestrzenne, projektowanie zieleni.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godziny 10.00

 

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 w.71,

sok.aiw@asp.gda.pl.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2023 r.

Załączniki