asystent

Wydział Architektury, Kierunek Architektura Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 3/WA/2023

na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury

Kierunek Architektura Wnętrz

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z  2022 r.  poz. 574 z póź. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1. Posiada tytuł magistra sztuki lub równorzędny.
2. Posiada wykształcenie w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a w ramach niniejszego, w zakresie projektowania architektury wnętrz lub architektury oraz dorobek w projektowaniu, w powyżej wskazanym zakresie.
 

Do podstawowych obowiązków dydaktycznych asystenta należeć będzie współprowadzenie oraz prowadzenie zajęć z  projektowania w ramach podstawowych kursów na kierunku Architektura Wnętrz. Ponadto, do ustawowych zadań należeć będzie prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz działalność organizacyjna określona przez Władze Wydziału.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).
Odpis dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego.   
Życiorys zawodowy w formie tabelarycznej.
Portfolio w formie elektronicznej (rozszerzenie .pdf) dokumentujące dorobek, szczególnie w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 dot. oczekiwanych kwalifikacji.
Ewentualnie wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zw.
z podaną w pkt 2 (wymagane kwalifikacje).
Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.
Ew. zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy w przypadku wygrania konkursu.
Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania).
Komisja podejmie decyzję o rekomendacji przyjęcia na stanowisko, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez kandydatkę lub kandydata.

Na podstawie oceny jakości dorobku przedstawionego w portfolio Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godziny 10.00

 

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 w.71,

sok.aiw@asp.gda.pl.

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

 

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2023 r.

 

Załączniki