asystent

Wydział Architektury kierunek: Architektura Wnętrz (Pracowni Architektury Spektaklu i Scenografii oraz na Podstawach Architektury Wnętrz)
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 4/WA/2023

na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury

kierunek: Architektura Wnętrz

delegowanego do zadań w Pracowni Architektury Spektaklu i Scenografii

oraz na Podstawach Architektury Wnętrz

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z  2022 r.  poz. 574  z późn. zm.)  oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Posiada tytuł magistra sztuki lub równorzędny

2. Posiada wykształcenie w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,  a w ramach niniejszego, w zakresie projektowania architektury wnętrz lub architektury oraz dorobek w projektowaniu, w powyżej wskazanym zakresie, a ponadto w projektowaniu scenograficznym lub powiązanym ze scenografią.

Do podstawowych obowiązków dydaktycznych asystenta należeć będzie prowadzenie i współprowadzenie zajęć w zakresie projektowania w Pracowni Architektury Spektaklu i Scenografii, a także projektowania w ramach podstawowych kursów na kierunku Architektura Wnętrz. Ponadto, do ustawowych zadań należeć będzie prowadzenie samodzielnej działalności badawczej związanej z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz działalność organizacyjna określona przez Władze Wydziału.

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie.
Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).
Odpis dyplomu o nadaniu stopnia magistra sztuki lub równorzędnego.   
Życiorys zawodowy w formie tabelarycznej.
Portfolio w formie cyfrowej (rozszerzenie pdf) dokumentujące dorobek, szczególnie   w zakresie związanym ze specyfiką podaną powyżej w pkt 2 dot. oczekiwanych kwalifikacji.
Ewentualnie wykaz dorobku dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zw. z podaną w pkt 2 (wymagane kwalifikacje).
Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych.
Ew. zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu, itp.).
Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją,                       że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem w pracy                w przypadku wygrania konkursu.
Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania).
 

Komisja podejmie decyzję o rekomendacji przyjęcia na stanowisko, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez kandydatkę lub kandydata.

Na podstawie oceny jakości dorobku przedstawionego w portfolio Komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować: wyłącznie elektronicznie (skany dokumentów, portfolio w formie pliku) na adres: sok.aiw@asp.gda.pl, łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 25 MB.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godziny 10.00

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Architektury ASP Gdańsk, Tel. 58 301 28 01 w.71, sok.aiw@asp.gda.pl

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2023 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.aiw@asp.gda.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close