asystent/adiunkt

Wydział Informatyki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziekan Wydziału Informatyki, Filia w Gdańsku

Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

ogłasza konkurs na stanowiska:

 

asystent/adiunkt

w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych

pensum dydaktyczne 240 godzin rocznie

 

Zadania/rola w zespole:

·         przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki i systematyczne uaktualnianie ich treści,

·         udział i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja,

·         współudział w projektach badawczych i dydaktycznych Wydziału Informatyki,

·         uczestnictwo w działaniach organizacyjnych Wydziału i Uczelni.

 

Od kandydatów oczekujemy:

·         posiadania stopnia lub tytułu zawodowego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja, lub pokrewnych,

·         doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych i/lub doświadczenia zawodowego w pracy w firmach branży ICT,

·         dyspozycyjności do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie i w weekendy,

·         umiejętności pracy zespołowej w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej,

·         znajomości języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z listą publikacji i grantów i/lub doświadczenia zawodowego w pracy w firmach branży ICT,

·         kopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego/stopnia naukowego,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy przesłać do 10 września 2022 r. na adres: kadry@pja.edu.pl

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

PJATK zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonej dokumentacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO1:

1)      Administratorem Danych Osobowych, jest Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, tel. 22 58 44 500, NIP: 5262160983, REGON 010816248;

2)      Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub e-mail: iod@pja.edu.pl;

3)      Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia procedury postępowania rekrutacyjnego na ogłoszone stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,

4)      Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy PJATK posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.

5)      Przekazanie danych osobowych przez PJATK do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.

6)      Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji.

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PJATK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

8)      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;

10)   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata podczas procedury postępowania konkursowego na ogłoszone stanowisko pracy;

11)   W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości powyższą treść obowiązku informacyjnego.

 

 

………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

1

Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pja.edu.pl