Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 1/WG/2022

na stanowisko asystenta (pracownik badawczo – dydaktyczny)

na Wydziale Grafiki na kierunku Grafika

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Wymagania niezbędne:
1.      Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra sztuki.

2.      Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w szczególności dorobek projektowy / artystyczny potwierdzający niżej wymienione umiejętności.

3.      Praktyczne umiejętności wykorzystywania elementów programowania w obrębie działań artystycznych i projektowych.

4.      Wiedza i umiejętności w zakresie technik realizacji obrazów 2D lub 3D (animografia – motion design).

5.      Znajomość języka obcego (preferowany język angielski).

6.      Doświadczenie dydaktyczne.

7.      Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):
1.   Znajomość oprogramowania do animacji płaskiej i przestrzennej, fotografowania
i postprodukcji obrazu cyfrowego, tj. pakiet Adobe CS, ToonBoom Harmony, TVPaint, DragonFrame, Blender.

 

Wymagane dokumenty:
1.      Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.      Kopia dokumentu potwierdzającego  posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki

3.      Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich (nieobowiązkowe – składane przez studentów studiów doktoranckich).

4.      Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).

5.      Życiorys zawodowy, w tym opis doświadczenia dydaktycznego.

6.      Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)

7.      Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych  w konkursie – wersja cyfrowa.

8.      Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu.

9.      Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania).

 

Zgłoszenie na konkurs należy kierować na adres email:  sok.grafiki@asp.gda.pl   (tylko elektronicznie, skany dokumentów) do dnia 28.05.2022 r.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Grafiki ASP Gdańsk, Tel. 58 320 15 04, sok.grafiki@asp.gda.pl

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2022 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy  na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.10.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sok.grafiki@asp.gda.pl