asystent badawczo – dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 kwietnia 2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31 maja 2023 – zatrudnienie od 1 października 2023 r.

Słowa Kluczowe: asystent, psychometria, analiza danych w badaniach psychologicznych, statystyka

Wymagania:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychometrii i Statystyki. Zapraszamy do współtworzenia kreatywnego zespołu naukowo-badawczego realizującego projekty badawcze w dyscyplinie psychologia.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       tytuł magistra w zakresie psychologii lub matematyki;

2.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze statystyki, psychometrii lub pakietów statystycznych dla psychologów oraz kolejne dodatkowe punkty za prowadzenie ćwiczeń, warsztatów lub treningów w języku angielskim i w międzynarodowym środowisku;

3.       biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (pożądany Certyfikat CAE lub ekwiwalent);

4.       doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii i psychometrii potwierdzone zaangażowaniem w projekt naukowy (umowa, rekomendacja kierownika projektu), otrzymaniem grantu na badania naukowe lub posiadaniem publikacji naukowych prezentujących wyniki badań uzyskanych w określonym projekcie;

5.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły); kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor oraz kolejne dodatkowe punkty jeżeli będą to publikacje naukowe z zakresu psychometrii lub zastosowania statystyki w naukach społecznych;

6.       uczestnictwo–w postaci wystąpień–w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym;

7.       dalszy rozwój naukowy na studiach doktoranckich/ w szkole doktorskiej/ w postaci przygotowywania rozprawy doktorskiej w obszarze zastosowań statystyki lub pomiaru psychologicznego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)Odpis dyplomu magisterskiego
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl