asystent badawczo – dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.12.22

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: styczeń 2023 r.

Słowa Kluczowe: komunikacja społeczna, media, fotografia medialna i reklamowa

Wymagania:

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

asystenta w Zakładzie Antropologii Obrazu

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       ukończone studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

2.       zainteresowania badawcze dotyczące komunikacji społecznej, mediów, komunikacji wizualnej, fotografii medialnej,

3.       aktywność organizacyjna (w tym członkostwo w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach naukowych, organizacja wystaw fotograficznych, eventów promocyjnych),

4.       dorobek naukowy (publikacje naukowe),

5.       doświadczenie w przygotowywaniu tekstów dziennikarskich,

6.       bardzo dobra znajomość oprogramowania fotograficznego,

7.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

8.       znajomość języka angielskiego (B2).

Uwaga! Kandydat/ka zobowiązany/na jest do  przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. S437) lub wysłanie na adres email: joanna.bednarska@ug.edu.pl następujących dokumentów:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego);
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);

-Odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra;
-Informację o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i określonych w ogłoszeniu wymaganiach.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl