asystent badawczo- dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą (Instytut Pedagogiki).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 czerwca 2021 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 05 lipca 2021 r. – zatrudnienie od 1 października 2021 r.

Słowa kluczowe: pedagogika wczesnej edukacji, edukacja przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna

 

Wymagania:

1. tytuł magistra lub stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika

2. studia ukończone na kierunku lub specjalności z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji / pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3. sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące wczesnej edukacji, rozwoju dzieci i dzieciństwa

4. umiejętności związane z prowadzeniem zajęć z zakresu metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz opieką nad praktykami pedagogicznymi.

5. umiejętności językowe umożliwiające przygotowanie i prowadzenie zajęć także w języku angielskim.

5. Kandydat otrzyma dodatkowe punkty za:

– dorobek naukowy (publikacje, udział czynny w konferencjach),

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi w przedszkolu lub klasach początkowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w wersji papierowej w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (pok. A418 ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk 80-309)  następujących dokumentów:

– Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

– dyplom magistra lub doktora w zakresie pedagogiki

– Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

– Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Prosimy również jednoczesne złożenie zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres pedagogika@ug.edu.pl

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta. w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl